“හුදකලාව” (Loneliness) – R 18+

 

හුදකලාව දරා සිටීම ඉතාමත් අපහසු තත්වයකි. මෙය නියමාකාරයෙන් වැටහෙන්නේ හුදකලාවට පත්වූ අයවලුන්ටය. හුදකලාව දරා ගැනිමට අපහසුවූ විට එය නොයෙක් ආකාරයේ ශාරීරික සහ මානසික පීඩාවන්ට මුල පිරීමක් වනු ඇත.

(ජපානයේ නිෂ්පාදිත ‘A Lonely Cow weeps at Dawn නම් චිත්‍රපටය ඇසුරෙන් නිර්මාණය වන වෘත්තාන්තයකි )

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: