“සෙනෙහසේ පූර්විකාව“ නව කතාව යාවත්කාලීන කල යුතුද?

06a

 

මතකද මේ කතාව…ඔබගේ ප්‍රතිචාරයන් වලින් සවිය ලැබූ මෙම නවකතාවේ ඉදිරි කොටස් යාවත්කාලීන වනවාට ඔබේ අදහස කුමක්ද?

 

Advertisements

One thought on ““සෙනෙහසේ පූර්විකාව“ නව කතාව යාවත්කාලීන කල යුතුද?

  1. Ashini silva November 8, 2016 at 10:00 am Reply

    සුබ පැතුම්..ගොඩක් ආසාවෙන් කියවනවා ඔයාගේ කතාව.ඔයගේ ඔය හැකියාව දියුණුවෙන් දියුණුවට පත් වේවා…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: