කතන්දර ගොනුව (නව යාවත්කාලීන)

ඔබට අවශ්‍ය නවකතාවේ කොටස් මෙම පිටුව තුලින් ලබාගත හැක.


cover

 1. පුනරාගමනය – 01

 2. පුනරාගමනය – 02

 3. පුනරාගමනය – 03

 4. පුනරාගමනය – 04

 5. පුනරාගමනය – 05

 6. පුනරාගමනය – 06

 7. පුනරාගමනය – 07

 8. පුනරාගමනය – 08

 9. පුනරාගමනය – 09

 10. පුනරාගමනය – 10

 11. පුනරාගමනය – 11

 12. පුනරාගමනය – 12 

 13. පුනරාගමනය – 13 

 14. පුනරාගමනය – 14

 15. පුනරාගමනය – 15

 16. පුනරාගමනය – 16

 17. පුනරාගමනය – 17


 

2

 

 1. සෙනෙහසේ පූර්විකාව – 01

 2. සෙනෙහසේ පූර්විකාව – 02

 3. සෙනෙහසේ පූර්විකාව – 03

 4. සෙනෙහසේ පූර්විකාව – 04

 5. සෙනෙහසේ පූර්විකාව – 05

 6. සෙනෙහසේ පූර්විකාව – 06

 7. සෙනෙහසේ පූර්විකාව – 07

 8. සෙනෙහසේ පූර්විකාව – 08


 

 

3

 

 1. රාවණ නිම්ණය – 01

 2. රාවණ නිම්ණය – 02

 3. රාවණ නිම්ණය – 03

 

4

 

 1. අත්වැරැද්දේ අනුහස – 01

 2. අත්වැරැද්දේ අනුහස – 02

 3. අත්වැරැද්දේ අනුහස – 03

 4. අත්වැරැද්දේ අනුහස – 04

 5. අත්වැරැද්දේ අනුහස – 05

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: